Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;
 
Με πρόσχημα τη χορήγηση Επίδοματος σίτισης( 2 ευρω την ημέρα ) στούς σπουδαστές  των Α.Ε.Ν. "νύχτα " πέρασε τροπολογία του ΥΝΑΝΠ που ανοιγει  την "κερκόποτρα" της εισόδου των ιδιωτικών συμφερόντων  στη Ναυτική Μετκπαίδευση και Κατάρτιση.

 

Τι θα γίνει με τις ΑΕΝ; .

Επιβάλεται αυξημένη εγρήγορση για να μην βρεθούμε προ τετελεσμένων.

Δείτε τι  προβλέπει η τροπολογία:

Επίδομα σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν

1.     Στους σπουδαστές εσωτερικής φοίτησης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μεικτής φοίτησης χορηγείται ετήσιο επίδομα σίτισης ίσο με εξακόσια (600) ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διαβίωσης που συνεπάγεται η φοίτηση στις εν λόγω Ακαδημίες.

2.   Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 είναι σωρευτικά οι εξής: α) ο σπουδαστής να φοιτά σε Α.Ε.Ν.,

β) να αποδεικνύεται η φοίτησή του με πιστοποιητικό της οικείας Ακαδημίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο σπουδαστής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο (2) εξαμήνων (πιστοποιητικό καλής επίδοσης), εκτός του πρώτου έτους, για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής,

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται. Δεν παρέχεται το επίδομα, αν ο σπουδαστής έχει ατομικό ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, άνω των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ.

3.   Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο σπουδαστής.

4.    Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της οικείας Ακαδημίας, εξαιρουμένων των εξαμήνων επί πλοίου εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών καθώς και η επίδοση του σπουδαστή βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης, που του χορηγείται.

5.    Το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

6.      Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2, αυτό καταλογίζεται εις βάρος του στο τριπλάσιο και επιβάλλεται η επιστροφή του στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

7.   Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

8.      Οι προκαλούμενες δαπάνες προπληρώνονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), μέσω των παγίων προκαταβολών Κ.Ν.Ε. των οικείων Α.Ε.Ν., κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 8 του ν.δ. 99/1973 (Α' 173), το άρθρο 26 του ν. 2638/1998 (Α' 204) και σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4487/2017 (Α' 116), βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν)

1.   Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1383/1973 (Α' 94) η φράση «και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» αντικαθίσταται με τη φράση «,νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

2.  Στο άρθρο 4 του ν.δ. 1383/1973 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας από:

α) χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη,

β) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,

γ) πόρους από κάθε άλλη πηγή, και από

δ) ν.π.ι.δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία αναλαμβάνουν την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν με ίδιες αυτών δαπάνες και μέσα.»

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Εξετασεις αποφοιτων ΑΕΙ για Εμπορικο Ναυτικο

 
 
ΔΤ ΥΝΑΝΠ

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

             

              Ενημέρωση υποψηφίων για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού πτυχιούχων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού συναφούς ειδικότητας και λειτουργία της Επιτροπής Αντιστοιχίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 141/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Με γνώμονα την σταθερή προσήλωση στην παροχή διαρκούς και εμπεριστατωμένης πληροφόρησης προς την ναυτιλιακή κοινότητα και τους μελλοντικούς αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας προς κατοχύρωση δικαιώματος για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν., ότι η Επιτροπή Αντιστοιχίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 141/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει ήδη εξετάσει και αποφανθεί επί αριθμού εκατόν σαράντα (140) αιτήσεων και φακέλων δικαιολογητικών. Η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών έχει αποστείλει κατάλληλες οδηγίες προς τις Σχολές Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου να προβούν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και να παρέχουν κάθε διευκόλυνση αναφορικά με την ομαλή εγγραφή και συμμετοχή κάθε υποψηφίου στην εξεταστική διαδικασία.

             Ενόψει της επικείμενης εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2017, όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν παραλάβει την απόφαση της Επιτροπής Αντιστοιχίας, παρακαλούνται να απευθύνονται έγκαιρα, τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, στις Γραμματείες των Σχολών Μηχανικών των ΑΕΝ της επιλογής τους, προκειμένου να αιτηθούν την εγγραφή τους για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε σχολής και τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών.    

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 .

Με την αριθ. πρωτ.:2232.1/40901/2017/06-06-2017 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύχθηκε η εισαγωγή συνολικά 1142 σπουδαστών/σπουδαστριών (597 Πλοιάρχων και 545 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
 
Εγγραφή χρήστη στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπόθεση για καταχώρηση αίτησης AΕΝ) https://regusr.hcg.gr/
 
Ηλεκτρονική καταχώρηση αίτησης ΑΕΝ  https://eisaen.hcg.gr/
 
Για να δείτε την προκηρυξη πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Αναβάθμιση Ναυτικής Εκαπιδευσης;

 

Αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης; 

 

 

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου σε Συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης που έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής μεταξύ αλλων αναφέρθηκε και στη Ναυτική Εκπαίδευση. Εντύπωση προκαλεί η η φραση που επαναλαμβάνεται στη δήλωση του ΥΝΑΝΠ "Δεν έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή να πάμε στη λύση των ιδιωτικών σχολών". Δηλαδή δεν αποκλείει την Ίδρυση Ιδιωτικών Σχολών και στη συνέχεια προσφέρει σαν αντάλλαγμα  προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  για την συνεργασία της στην κτιριακή αναβάθμιση κάποιων σχολών, την Ιδρυση σχολής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσδιορίζοντας και τον τόπο ( Αθήνα και Θεσσαλονίκη), με την αιτιολογία  "να μπορούνε τα παιδιά να πάνε χωρίς να πληρώσουν, όχι να τους στείλουμε στον ιδιωτικό τομέα" . Που οδηγείται λοιπόν η Ναυτική Εκπαίδευση στην αναβάθμιση ή στην  μαζική παραγωγή εργατικού δυναμικού αμφιβόλου ποιότητας και αρα υποβάθμιση της;

 

Συγκεκριμένα για την Ναυτική Εκπαίδευση δήλωσε:

«Το ζήτημα είναι να αναβαθμίσουμε τις δημόσιες σχολές διότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, αμφιβάλλω αν έχουν τη δυνατότητα να πάνε να πληρώσουν ιδιωτικές σχολές. Σημάναμε συναγερμό. Γιατί περί συναγερμού πρόκειται, όσο κι αν κάνετε κριτική, την οποία δέχομαι. Πριν από δύο τρία χρόνια, στο προηγούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όλα τα έργα που είχαν μπει για τις σχολές απεντάχθηκαν. Αυτή είναι η αλήθεια, να την καταγράφετε. Απεντάχθησαν όλα τα προγράμματα, καταργήθηκαν όλες οι κενές θέσεις που υπήρχαν. Υπήρχαν 300 μόνιμες θέσεις στα σχολεία και αυτή τη στιγμή καταργήθηκαν οι 200. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Και να βελτιώσουμε το επίπεδο των σχολών. Τελείωσε η επιτροπή που συγκροτήσαμε και έχουμε έτοιμα τα πορίσματα. Θα φωνάξουμε και καθηγητές από το εξωτερικό να μας πουν την άποψή τους, Έλληνες που έχουν διαπρέψει στον τομέα. Έχουμε εξασφαλίσει ότι  αρκετοί Περιφερειάρχες θα δεσμεύσουν πόρους για τον εξοπλισμό των σχολών. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με την Ένωση για να αναβαθμίσουμε τις σχολές στον Ασπρόπυργο, στη Μηχανιώνα και στην Κύμη. Γίνονται λοιπόν διάφορες προσπάθειες, ακριβώς γιατί θέλουμε να αναβαθμιστούν οι δημόσιες σχολές. Δεν έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή να πάμε στη λύση των ιδιωτικών σχολών».

Για το αν θα υπάρξει αύξηση  των φοιτητών στις ΑΕΝ δήλωσε:

«Μακάρι να υπάρχουν πολλοί νέοι, ήδη σας πληροφορώ ότι ανοίγουμε ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, θα το δούμε και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχει σχετικές σχολές με το χώρο, με στόχο να δούμε γιατί αυτά τα παιδιά που μπαίνουν στις σχολές δεν τις τελειώνουν και ενδιαμέσως αποχωρούν. Και είναι αρκετός ο αριθμός. Το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και ανοίξαμε την πόρτα για το ερευνήσουμε, να δούμε τι συμβαίνει.  Από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή να πάμε σε ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή σε τίποτα ο ιδιωτικός τομέας. Κι αν θέλει η Ένωση, μπορεί να κάνει κάτι άλλο, που γίνεται και σε πολλές άλλες χώρες, ή μέσα από ένα ίδρυμα να γίνει μία σχολή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, να μπορούνε τα παιδιά να πάνε χωρίς να πληρώσουν, όχι να τους στείλουμε στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα και αυτοί που πιστεύουν στον ιδιωτικό τομέα δεν το επιχείρησαν, το ξέρετε καλά. Πέρασε μια διάταξη κι έμεινε εκεί. Ας το υλοποιούσαν».

 

Τα σχόλια και τα συμπεράσματα  δικά σας.......

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Συνέντευξη Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή  στον Ρ/Σ «ALPHA 989»

 

Την πεποίθηση ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα κλείσει η αξιολόγηση και θα μπορέσει η οικονομία της Ελλάδας να σταθεροποιηθεί, εξέφρασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, φιλοξενώντας σήμερα, στο γραφείο του, την εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου «Γιάφκα» στον Ρ/Σ ALPHA 989. Ο κ. Κουρουμπλής ανέπτυξε τους 11 στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ναυτιλίας, από την εκπαίδευση ως τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού του Υπουργείου και την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με χρήματα που έχουν ήδη δεσμευτεί από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Για την αξιολόγηση ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε:

«Νομίζω ότι όλος ο κόσμος που αγωνιά για το που βρίσκεται η πατρίδα, ανεξαρτήτως της πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης, θα βρεθεί στο ίδιο μέτωπο για να κάνουμε μια νέα προσπάθεια με στόχο να βγει ο τόπος από αυτή την κρίση», δήλωσε ο κ. Κουρουμπλής. «Μια συμφωνία πρέπει να έχει μια δυνατότητα παραχώρησης χώρου σε όλους. Άρα και οι δανειστές και το Ταμείο και η Ελλάδα πρέπει να βρουν έναν κοινό τόπο. Πρέπει να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας. Όπως είπε, αν η χώρα φτάσει στο 2019 και η οικονομία δεν πάει καλά, όποιος κι αν είναι στην κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα. Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι υπάρχουν πεδία εσόδων του κράτους. Χαρακτηριστικά ανέφερε την φοροδιαφυγή, που εκτιμά ότι έχει ο ΟΠΑΠ από το διαδικτυακό στοίχημα και είναι περί τα πέντε δισεκατομμύρια.

Για το πολιτικό κόστος από τα μέτρα που ενδεχομένως θα ληφθούν για να κλείσει η αξιολόγηση.

«Η κυβέρνηση πέρυσι τέτοιο καιρό συζητούσε για τον περίφημο κόφτη. Εφαρμόστηκε αυτός ο κόφτης; Όχι. Γιατί; Γιατί πήγαν καλά τα έσοδα. Αυτό θα γίνει και φέτος. Πιστεύω ότι η οικονομία αρχίζει και παίρνει τα πάνω της. Τα μέτρα αυτά, για τα οποία προληπτικά μιλούν οι δανειστές, και να ψηφιστούν δεν πρόκειται να τηρηθούν, να υλοποιηθούν. Γιατί η οικονομία θα πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι θα πάει καλά. Σας το λέω εγώ που είμαι εδώ, σε ένα παραγωγικό υπουργείο και βλέπω την κινητικότητα που υπάρχει.

Γίνεται μια διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Και στις Βρυξέλλες που ήμουν όλοι συζητούσαν ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Και οι δανειστές και το Ταμείο και η κυβέρνηση, να βρούμε έναν κοινό τόπο. Πιστεύω θα βρεθεί ο κοινός τόπος. Ακόμα κι αν συμφωνηθεί να ληφθούν κάποια μέτρα, λόγω του ότι η οικονομία πάει καλά, είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να τηρηθούν. Πέρυσι η οικονομία πήγε καλά και όχι μόνο πήγε καλά, αλλά δόθηκε και ένα ποσό σε χαμηλές συντάξεις. Διότι οι στόχοι ξεπεράστηκαν κατά 20%, άρα δούλεψε η οικονομία.

Ιδιαίτερα επέμεινε στην υπόθεση των πολυεθνικών του φαρμάκου.

«Όταν πήγα στη Λετονία ως υπουργός Υγείας, είπα για πρώτη φορά, και όλοι είχαν μείνει αποσβολωμένοι, ότι θα πρέπει η Ε.Ε. να διαπραγματευτεί από κοινού την τιμή των καινοτόμων φαρμάκων, μόνο έτσι θα τα καταστήσει προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες». Και συνέχισε: «Κι εδώ στην Ελλάδα, έγινε πάρτι κ. Χαριτάτε. Αυτή είναι η αλήθεια και οφείλουν οι Εισαγγελείς να βάλουν βαθιά το νυστέρι και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι έχω θέσει και τον εαυτό μου στη διάθεσή τους». Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα σκάνδαλα με τις πολυεθνικές των φαρμάκων δήλωσε: «Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Εκατό τοις εκατό υπάρχουν.

Όπως είπε, αν υπήρχε φορολογητέα ύλη από τα στοιχήματα και από τη φοροδιαφυγή των φαρμακευτικών εταιριών, κανείς δε θα ασχολιόταν με τις συντάξεις και με το ασφαλιστικό.

«Κι αν δεν μπορούμε να έχουμε υπαλλήλους για να προχωρήσουν οι έρευνες, ας κάνουμε συμβάσεις με λογιστικά γραφεία πρώτου βαθμού. Ξέρετε ότι εδώ και τρία χρόνια κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά  που ήταν πολύ τεκμηριωμένη, στον οικονομικό εισαγγελέα για τα θαλασσοδάνεια της τελευταίας δεκαετίας και η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει πως δεν καταλαβαίνει, διότι πρέπει να δώσει στοιχεία και καθυστερεί. «Θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να δώσει στοιχεία και όχι να αποφεύγει. Κάποια στιγμή πρέπει αυτά να αποσαφηνιστούν και να ξέρει ο ελληνικός λαός και ποιοι τα πήραν και γιατί δεν έγιναν οι δέουσες ενέργειες για να επιστραφούν. Διαπιστώνω ότι δεν έκαναν οι τράπεζες αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν έκαναν αυτό που κάνουν σε εσάς και σε μένα που έχω ένα δάνειο για ένα αυτοκίνητο του παιδιού μου και με παίρνουν τηλέφωνο όταν καθυστερεί δύο μέρες. Λοιπόν, να δώσουν στοιχεία!».

Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου

Είναι έτοιμο ένα νομοσχέδιο, περίπου εκατό άρθρων, που έρχεται να εκσυγχρονίσει συνολικά το θεσμικό πλαίσιο όλου αυτού του χώρου. Μια καινοτομία του είναι ότι η είσοδος στο Λιμενικό Σώμα θα γίνεται πλέον μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων. Είναι και άλλα πολλά θετικά σημεία που προβλέπονται. Το νομοσχέδιο πάρα πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα βγει στη διαβούλευση.

Για την ΠΝΟ και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

«Η αλήθεια ποτέ δεν είναι από τη μία πλευρά. Λοιπόν χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και με την ΠΝΟ και με την ΕΕΕ. Μετά από τις συναντήσεις αποφάσισα να καταρτίσω ένα Εθνικό Σχέδιο Ναυτιλίας, το οποίο προβλέπει 11 στόχους. Εξυπηρετούνται ταυτοχρόνως και οι 11, αλλά ξεκινήσαμε από την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και μάλιστα με τη βοήθεια του εφοπλισμού. Η εκπαίδευση είχε εγκαταλειφθεί. Ως κυβέρνηση θα στηρίξουμε την ποντοπόρο Ναυτιλία, όπου χρειάζεται. Αλλά και ο εφοπλισμός πρέπει να κατανοήσει την ανάγκη οι Έλληνες ναυτικοί να επιστρέψουν σε πλοία με ελληνική σημαία.

Υπάρχει από το 2010 μια ρήξη της ΠΝΟ με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.  Γιατί η Ένωση Εφοπλιστών δεν υπογράφει Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θέλει να εφαρμοστεί μία διεθνής σύμβαση. Αυτό αφορά κυρίως τα κατώτερα πληρώματα. Έγιναν διάφορες προσπάθειες. Ακόμα και ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης κατάργησε μια υποχρέωση των εφοπλιστών, αλλά δεν ήρθε αποτέλεσμα. Στόχος είναι να φέρω και τις δύο πλευρές στο τραπέζι. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι πολύ μεγάλη. Λέω στους εφοπλιστές ότι πρέπει να βάλουν κι αυτοί λίγο πλάτη. Δε γίνεται συμφωνία χωρίς να χάσουν και οι δύο πλευρές. Άλλο το κόστος ζωής στις Φιλιππίνες και άλλο στην Ελλάδα, όπου ζει ο Έλληνας ναυτικός. Προτείνω να εφαρμοστεί το γερμανικό μοντέλο. Τι έκαναν οι Γερμανοί; Έβαλαν στην Εθνική Σύμβαση ένα 20% επιπλέον της Διεθνούς Σύμβασης. Κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συγκλίνουν οι απόψεις των δύο πλευρών. Ξέρουν στην ΠΝΟ τις απόψεις μου για τα εργασιακά δικαιώματα, που είναι σαφείς. Μάλιστα έθεσα το θέμα και στην Επίτροπο την κ. Μπουλτς τονίζοντας ότι πρέπει να αναληφθεί διεθνής πρωτοβουλία, ίσως μέσω του ΙΜΟ για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των Ναυτικών διεθνώς.

Το μεγάλο στοίχημα είναι το θέμα με την ΠΝΟ και τα κατώτερα πληρώματα. Αν το λύσουμε θα έχουμε συνεισφέρει σημαντικά σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα την αντιμετώπιση της ανεργίας».

Για την εξίσωση διπλωμάτων των ΑΕΝ με διπλώματα ΑΕΙ ΤΕΙ, το οποίο έθεσαν ακροατές.

Δήλωσε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός από την πλευρά των εφοπλιστών πως θα χαθούν καλοί επαγγελματίες από την Ναυτιλία. Είπε ότι δεν είναι αντίθετος ούτε αρνητικός και ότι είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό, αλλά πρέπει πρώτα να αναβαθμιστεί στον μεγαλύτερο βαθμό το επίπεδο εκπαίδευσης.

Για το προσφυγικό

Δεν το αντιμετώπισαν στην Ευρώπη σαν να ήταν δικό τους πρόβλημα. Το άφησαν στην Ελλάδα. Και από αυτά για τα οποία δεσμεύτηκαν δεν τήρησαν ούτε το 20%. Και η Ελλάδα με όλα της τα προβλήματα προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις.

Για την βίζα Τούρκων πολιτών που επισκέπτονται ελληνικά νησιά.

«Λόγω της κατάστασης στην Τουρκία θα έχουμε φέτος μία μείωση στην κρουαζιέρα. Κάναμε σύσκεψη με τις εταιρίες μεγάλης κρουαζιέρας. Σε συνεννόηση με την κ. Κουντουρά η προβολή της κρουαζιέρας θα είναι εφέτος ακόμα πιο ισχυρή στις τουριστικές εκθέσεις. Με παρέμβαση δική μου η κυβέρνηση ενεργοποιήθηκε αμέσως. Έκανε παρέμβαση στον αρμόδιο Επίτροπο τον κ. Αβραμόπουλο. Εγώ είδα δύο Επιτρόπους και τους ζήτησα να βοηθήσουν στη συνεδρίαση της Επιτροπής και τελικά θα παραταθεί για δύο χρόνια το καθεστώς της βίζας, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από Τούρκους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στα ελληνικά νησιά. Επιπλέον τη Δευτέρα έχουμε συνάντηση με το υπουργείο Τουρισμού, στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κατρούγκαλου, για να ενισχύσουμε σε προσωπικό τις πρεσβείες σε χώρες, όπως Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Κροατία, πολίτες των οποίων ενδιαφέρονται για κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά.

Για την ΠΝΟ και την ΕΕΕ

«Η αλήθεια ποτέ δεν είναι από τη μία πλευρά. Λοιπόν χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και με την ΠΝΟ και με την ΕΕΕ. Μετά από τις συναντήσεις αποφάσισα να καταρτίσω ένα Εθνικό Σχέδιο Ναυτιλίας, το οποίο προβλέπει την αναζωογόνηση και την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης με τη βοήθεια του εφοπλισμού. Εδώ και τρία χρόνια τα παιδιά αυτά δεν σιτίζονταν. Βρήκα χρήματα και στο εξής θα σιτίζονται. Η εκπαίδευση είχε εγκαταλειφθεί. Ως κυβέρνηση θα στηρίξουμε την Ποντοπόρο Ναυτιλία, όπου χρειάζεται. Αλλά και ο εφοπλισμός πρέπει να κατανοήσει την ανάγκη οι Έλληνες ναυτικοί να επιστρέψουν στα πλοία με ελληνική σημαία. Υπάρχει από το 2010 μια ρήξη της ΠΝΟ με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Γιατί η Ένωση Εφοπλιστών δεν υπογράφει Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Θέλει να εφαρμοστεί μία διεθνής σύμβαση. Αυτό αφορά κυρίως τα κατώτερα πληρώματα. Έγιναν διάφορες προσπάθειες. Ακόμα και ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης κατάργησε μια υποχρέωση των εφοπλιστών, αλλά δεν ήρθε αποτέλεσμα.

Στόχος είναι να φέρω και τις δύο πλευρές στο τραπέζι. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι πολύ μεγάλη. Λέω στους εφοπλιστές ότι πρέπει να βάλουν κι αυτοί λίγο πλάτη. Δε γίνεται συμφωνία χωρίς να χάσουν και οι δύο πλευρές. Άλλο το κόστος ζωής στις Φιλιππίνες και άλλο στην Ελλάδα, όπου ζει ο Έλληνας ναυτικός. Προτείνω να εφαρμοστεί το γερμανικό μοντέλο. Τι έκαναν οι Γερμανοί; Έβαλαν στην Εθνική Σύμβαση ένα 20% επιπλέον της Διεθνούς Σύμβασης. Κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συγκλίνουν οι απόψεις των δύο πλευρών. Ξέρουν στην ΠΝΟ τις απόψεις μου για τα εργασιακά δικαιώματα, που είναι σαφείς. Μάλιστα έθεσα το θέμα και στην Επίτροπο, την κ. Μπουλτς, τονίζοντας ότι πρέπει να αναληφθεί διεθνής πρωτοβουλία, ίσως μέσω του ΙΜΟ για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των Ναυτικών διεθνώς.»

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Χορήγηση του φοιτητικού πάσου

Χορήγηση του φοιτητικού πάσου στους σπουδαστές της ΑΕΝ/ Ασπροπύργου και της ΑΕΝ/ Μακεδονίας

Tο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πιστό στις δεσμεύσεις του για την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα όσον αφορά στα κοινωνικά ωφελήματα των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), ανακοινώνει πως υπεγράφη για δεύτερη συνεχή χρονιά, σύμβαση για τη μετακίνηση των σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ με μειωμένους τύπους κομίστρου.

Η προαναφερόμενη σύμβαση του ΟΑΣΑ με το Υπουργείο, υπεγράφη τη Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να κάνουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο σπουδαστικής μέριμνας της σχολής και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να προμηθευτούν την κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου. Να σημειωθεί ότι η σχετική παροχή είχε διακοπεί στις 30/06/2016.

Δεδομένης της πρόθεσης του Υπουργείου να διερευνήσει τη δυνατότητα επέκτασης της μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου και στους σπουδαστές των υπολοίπων ΑΕΝ, επισημαίνουμε ότι έχει ήδη προωθηθεί σχετική Απόφαση στα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και οι σπουδαστές της ΑΕΝ Μακεδονίας.